E-mail: info@bethlehem.edu | Phone: +972-2-274-1241 | Fax: +972-2-274-4440
Bethlehem, Palestine